Felhasználási feltételek és adatvédelem


Az alábbiakban olvashatja a TudományPláza online magazin felhasználási feltételeit.

 

Felhasználási feltételek

Módosítva 2013. december 31.

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed a tudomanyplaza.hu összes oldalára, a TudományPláza tulajdonosa (továbbiakban: TudományPláza) által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyeire (továbbiakban: Felhasználó), továbbá a TudományPláza által üzemeltetett tudomanyplaza.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) Felhasználók általi igénybevételi feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A TudományPláza fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a honlapon folyamatosan hozzáférhetőek és megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a TudományPláza és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így azt a TudományPláza nem iktatja. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

 

1. A Szolgáltatás
A TudományPláza online magazin oldalain található Szolgáltatások célja a széleskörű információnyújtás. A közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a TudományPláza semmilyen felelősséget nem vállal.

A TudományPláza a tudományos és információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül. A TudományPláza kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

1.1. A tartalomszolgáltatás során a TudományPláza saját, illetve harmadik személyek által létrehozott, szerkesztett tartalmat tesz mások számára hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.
1.2. A TudományPláza közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (hozzászólások, vélemények, képek) TudományPláza online magazinban történő megjelenítését és az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja a Felhasználók számára.
1.3 Tárhelyszolgáltató: Dotroll. Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

 

2. A Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció)
A TudományPláza online magazin oldalain található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – a Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők. A regisztrálás valós adatokkal kell, hogy történjen. Amennyiben Felhasználó nem tölti ki vagy nem megfelelően tölti ki az adatlap kötelező adatait, a regisztráció nem valósul meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során személyes adatok rendelkezésre bocsátására is sor kerül, melyek vonatkozásában TudományPláza köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni. A személyes adatok TudományPláza általi kezelésére vonatkozóan az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók. Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a TudományPláza jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A TudományPláza nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

 

3. Az egyes Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

3.1. Hírlevél: A TudományPláza a Felhasználó által történt önkéntes regisztráció után hírleveleket küld a Felhasználó e-mail címére, továbbá időszakos akcióiról, vetélkedőiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt. A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre a TudományPláza Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön kiküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

3.2. Játék: Közvetítő szolgáltatás, melyre a jelen Felhasználási feltételeken túl az adott oldal felhasználói feltételei is érvényesek. Azokban a játékokban, amelyekben nyeremények vannak vagy a játék sorsoláshoz kötött a helyesen válaszolók közül a TudományPláza sorsolja ki a nyertest illetve nyerteseket. A nyertesek kisorsolásáról a TudományPláza jegyzőkönyvet vesz fel. TudományPláza a nyerteseket írásban, elektronikus úton értesíti, illetve a játékhoz kapcsolódó “Nyertesek névsora” – linken a nyertesek nevét feltünteti. A TudományPláza kijelenti, hogy a Felhasználóktól különleges adatot nem gyűjt, és különleges adatot nem kezel. Felhasználó a játékban való részvétellel – azaz a Szolgáltatás igénybevételével – hozzájárulását adja neve és lakóhelye (kizárólag a település neve) megjelentetéséhez a nyertesek névsora linken történő megjelenéshez.

A játékok díjaként a Szolgáltató ügyfelei által felajánlott termékek, illetve szolgáltatások megszerzése a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettség alá eső természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás adózására vonatkozó rendelkezések értelmében a természetbeni juttatás után az adót a kifizető – vagyis a terméket/szolgáltatást felajánló ügyfél – a juttatás időpontjában állapítja meg és az irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be. A TudományPláza ezen rendelkezés alkalmazása tekintetében nem minősül kifizetőnek.

Amennyiben a nyertes az értesítő e-mail kiküldését követő 30 napon belül nem válaszol az értesítő e-mailre, TudományPlázának lehetősége van új, pótnyertes kisorsolására. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a kiértesítéstől számított 30 napon belül, úgy a nyeremény visszaszáll a TudományPlázára, illetve a felajánlóra. Amint a pótnyertes kisorsolásra kerül, és neve megjelenik a nyertesek között, úgy az eredetileg kihúzott nyertes már nem tarthat igényt a nyereményre.

3.3. Hozzászólások: A Felhasználók által tett hozzászólásokban, topikban, illetve posztban tilos – különösen, de nem kizárólagosan:

 • a trágár, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények, kifejezések közzététele;
 • szerzői jogvédelem alatt álló tartalom, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseibe ütköző módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználók felkérése;
 • erkölcsi és etikai normákba (obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólások tétele,
 • termékek eladása különös tekintettel a gyógyszerekre, tudatmódosító-, illetve kábítószerekre, személyek megsebesítésére, emberi élet kioltására alkalmas eszközökre, hamis vagy hamisított termékekre;
 • más Felhasználók megsértése (mások személyiségi jogait sértő, faji, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozást sértő, politikai pártállásra, vallási hovatartozásra, és szexuális életre vonatkozó bejegyzések);
 • más nevében kommunikációt folytatni: a lap munkatársának, más szolgáltató megbízottjának/munkatársának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és az oldalon megjelenni;
 • személyes adatok közzététele – még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is, valamint bármely olyan információ (e-mail, levél, chat vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, amely azonosításra alkalmas;
 • olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, amely a TudományPláza, annak munkatársai vagy a magazin olvasóinak, ügyfeleinek jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti;
 • a TudományPláza technikai vagy tartalmi működésének hátráltatása, akadályoztatása és mások ilyen tevékenységre buzdítása;
 • jogsértő tartalmak, bűncselekményre, jogellenes cselekedetre való felhívás, buzdítás elhelyezése, vagy erre utaló magatartás;
 • más Felhasználók szándékos félrevezetése;
 • reklámozás és kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a TudományPláza bármikor eltávolíthatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti adatbázisából.

Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen! Kampánycsend ideje alatt TudományPláza a politikai témájú hozzászólásokat nem engedélyezi és tájékoztatás, illetve indoklás nélkül törli.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a TudományPláza nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a TudományPláza oldalain bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a TudományPlázát a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben TudományPláza köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által az online magazinban közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a TudományPlázánál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a TudományPláza jó hírnevének megóvása érdekében.

 

4. Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

A TudományPláza Moderátorok útján felügyeli a TudományPláza online magazin oldalain megjelenő tartalmakat, hozzászólásokat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a TudományPláza érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje a közösségi élet színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmakat. Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg a hozzászólást eszközlő Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a TudományPláza érdekeit védi. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor. A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem. A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a TudományPláza felé tartozik. Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a TudományPláza jogi útra terelheti az ügyet.

Amennyiben a fentiek által kifogásolt hozzászólást, tartalmat talál magazinunkban, úgy haladéktalanul jelezze azt szerkesztőségünk számára.

 

5. A TudományPláza felelősségének korlátozása

5.1 A TudományPláza a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5.2. A TudományPlázát mindenki saját felelősségére használja. A TudományPláza nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a TudományPlázán közzétett tartalmat.

 

6. Vonatkozó jogszabályok

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

 

Jelen Felhasználási feltételek 2013. december 1. napjától visszavonásig hatályosak

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A TudományPláza kiemelten fontosnak tartja a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét, információs önrendelkezési jogának biztosítása. Így a személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és annak teljes körűen eleget téve kezeli.

Jelen Szabályzat rögzíti azokat az elveket, melyek meghatározzák a TudományPláza személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát. 

A TudományPláza kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a TudományPláza felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alepelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A TudományPláza kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre